• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Інформація

Затверджено

розпорядженням голови

Миронівської РДА

від 31 січня 2018 року № 34

« Про закріплення територій

обслуговування за закладами

освіти Миронівського району»

Список

закріплених територій обслуговування

за закладами освіти Миронівського району

для здійснення обліку дітей шкільного віку та учнів.

1.

Комунальний заклад Зеленьківський навчально-виховний комплекс ,,Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня - дошкільний навчальний заклад” Миронівської районної ради Київської області

с. Зеленьки

с. Польове

с. Світле

/Files/images/Lystivka-lis.jpg

/Files/images/ТОНКИЙ ЛІД МИРОНІВКА (1).jpg

Рада навчального закладу

У період між загальними зборами діє Рада навчального закладу.

Метою діяльності Ради є:

• сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

• об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

• формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;

• розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

• підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу;

Основними завданнями Ради є:

• підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

• визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

• формування навичок здорового способу життя;

• створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

• сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і експериментальної роботи педагогів;

• сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

• підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і

вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

• ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень .чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

• стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

• зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;

До Ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в Раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами навчального закладу. Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами . На чергових виборах склад Ради оновлюється не менше ніж на третину.

Рада навчального закладу діє на засадах пріоритету прав людини; поєднання інтересів особи, суспільства, держави; дотримання вимог законодавства України; колегіальності ухвалення рішень; добровільності і рівноправності членства; гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами .Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання Ради може скликатися її головою або з ініціативи директора навчального закладу, засновника, а також членами ради. Рішення Ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Ради. Рішення Ради, що не суперечать чинному законодавству та статуту навчального закладу, доводяться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням Ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

Очолює Раду навчального закладу голова, який обирається із складу Ради. Голова Ради може бути членом педагогічної ради. Головою Ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань Рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються Радою. Члени Ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

Рада навчального закладу:

• організовує виконання рішень загальних зборів ;

• вносить пропозиції щодо зміни, типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

• спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

• разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту навчального закладу;

• затверджує режим роботи навчального закладу;

• сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

• приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

• разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів , а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

• погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

• заслуховує звіт голови Ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

• бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

• виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями ;

• виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

• вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

• ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

• сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями ;

• розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

• розглядає питання родинного виховання;

• бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

• сприяє педагогічній освіті батьків;

• сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

• розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

• організовує громадський контроль за харчуванням і медичним

обслуговуванням учнів;

• розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

• вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

• може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються Радою.

Батьківські комітети (класні, загальношкільні).

У своїй діяльності батьківські комітети керуються Конституцією України, законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про об’єднання громадян», Конвенцією ООН «Про права дитини», «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», Статутом навчального закладу і Положенням про батьківські комітети загальноосвітніх навчальних закладів та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти і міжнародного законодавства з прав дитини.

Легалізація батьківських комітетів є обов’язковою і здійснюється шляхом письмового повідомлення про заснування керівництва навчального закладу.

Припинення діяльності батьківських комітетів може бути проведено шляхом реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

Метою діяльності батьківських комітетів є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реорганізації завдань загальної середньої освіти.

Основними завданнями діяльності батьківських комітетів є сприяння створенню умов для:

• формування шанобливого ставлення до державних святинь, загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;

• захисту здоров’я та збереження життя і здоров’я дітей;

• здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти;

• організація роботи з розповсюдження психолого-педагогічних і правових знань серед батьків, підвищення їх відповідальності за навчання і виховання дітей;

• вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу та його благоустрою.

Основними принципами діяльності батьківських комітетів є: законність, гласність, колегіальність, толерантність, виборність, організаційна самостійність в межах повноважень, визначених Положенням про батьківські комітети загальноосвітніх навчальних закладів, підзвітність та відповідальність перед загальними зборами батьків навчального закладу, класів.

Батьківські комітети можуть створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи.

Батьківські комітети ведуть протоколи своїх засідань і зборів, що зберігаються у голови батьківського комітету. Керівництво і класні керівники навчального закладу не несуть відповідальності за стан оформлення протоколів.

Батьківські комітети мають право:

• брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

• встановлювати зв’язки з місцевими органами влади та місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільськогосподарськими господарствами щодо надання фінансової та матеріально-технічної допомоги навчальному закладу, захисту здоров’я та життя учнів, навчальної та виховної роботи організації підвозу та харчування учнів, благоустрою та з питань забезпечення санітарно-гігієнічних умов у навчальному закладі;

• вносити на розгляд керівництва навчального закладу пропозиції щодо

організаційно-господарських питань, які мають бути розглянуті керівництвом навчального закладу в місячний термін і результати розгляду доведені до відома батьків;

• звертатися до директора, класного керівника, педагогічної та ради навчального закладу щодо роз’яснення стану і перспектив роботи навчального закладу та з окремих питань, що турбують батьків;

• порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;

• створювати благодійні фонди відповідно до чинного законодавства, у

тому числі контролювати надходження і розподіл грошей, брати участь у

вирішенні інших питань;

• надавати пропозиції щодо матеріальної допомоги учням, стимулювати діяльність педагогічних працівників і результативності виступів учнів-переможців олімпіад (конкурсів, змагань), батьків;

• сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування навчального закладу;

• контролювати раціональне використання фондів загального обов’язкового навчання.


І Н Ф О Р М А Ц І Я КЗ ЗЕЛЕНЬКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

І-ІІІ СТУПЕНІВ ПРО ЗАКЛАД ОСВІТИ

станом на 15 червня 2017 року

1. Повна назва ЗНЗ (за Статутом):_КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ МИРОНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ__________

2. Термін дії свідоцтва про державну атестацію (число, місяць, рік):_09.06.2018 р.

3. Індекс, повна адреса, телефон, факс, рік заснування даного типу ЗНЗ

та e-mail:_08832, Київська область, Миронівський район,с. Зеленьки, вул. Миру, 1тел. 37-3-17

E-mail: zelenki-zosh@ukr.net.

4. Відомості про керівників ЗНЗ:

Керівники

Спеціаль-ність за дипломом

Що викладає

Категорія

Звання

Рік атестації

Рік курсової

перепідго-товки

Місце курсової перепідго-товки

Стаж загальний

Стаж керівної роботи

Генералова Л.П. - директор

Почат-ковенавча-ння

Образотворче мистецтво, трудо-венавча-ння

Ви-ща

Старший вчи-тель

2017

2016

Комунальний вищий навчальний заклад «Академія наперерв-ної освіти»

38

21

Пилипенко Н.В. - заступник директора з навчально-виховної роботи

Англійська мова, україн-ська мова і літера-тура

Англійська мова

Ви-ща

Старший вчи-тель

2014

2013

Київсвь-кий обласний інститут післядип-ломної освіти педагогічних кадрів

23

15

Оксентіюк Л.О. - заступник директора з виховної роботи

Біоло-гія, початкове навча-ння

Біоло-гія, еколо-гія

І

-

2017

2017

Комунальний вищий навчальний заклад «Академія наперерв-ної освіти»

17

2

5.Інформація про вчителів: всього- 28, сумісників-1,_психологів-1

Категорії (кількість): вища-9, І-9, П-5, спеціаліст-4

Звання (кількість): ст. вчит.-6, уч.-метод-, засл. вчитель-, канд. н-к-, доктор наук-_

Курсова перепідготовка (кількість):2014-6, 2015-3, 2016- 12

6. К-сть учнів: 1-4 кл.-66, 5-9 кл.-70, 10-11 кл.-16, всього-152.;

середня наповнюваність класів - 17

7. Підключення до Інтернет так, , тип підключення, електронна адреса, кількість усіх учителів, які пройшли курси “Інтел”- 26, з них у 2016/2017 н.р.-0

8. Кількість комп’ютерних класів- 1, з них сучасних 1

9. Готовність шкільної їдальні (у %):50%

10. Використано позабюджетних коштів (у грн): 290 000 грн.

11.Допрофільна підготовка забезпечується:

вивченням курсів за вибором -9,

факультативів-5

роботою в гуртках - 11, секціях -4 .

11. Наявність у ЗНЗ класів з поглибленим вивченням навчальних предметів (предмети,класи, к-сть учнів):

2014-0 , 2015- українська мова,8 клас,17 учнів , 2016- українська мова,9 клас,17 учнів .

12.Предмети інваріантної частини РНП, що вивчалися на поглибленому рівні та відповідали профілям навчання у ЗНЗ, наприклад,

Профіль

Предмет, який вивчається на поглибленому рівні

(основний для профілю)

Класи

Технологічний

Технології

10, 11

13. Рівні знань учнів (разом з усіх предметів, що вивчаються поглиблено) за три останні роки:

Рівні (у %)

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Високий (В)

-

3\17%

3\17%

Достатній (Д)

-

7\41%

8\47%

РАЗОМ (В+Д)

-

10\58%

11\64%

Середній

-

4\24%

3\17%

Початковий

-

3\17%

2\12%

14.Профільне навчання (назви профілів, к-сть учнів):

2014- технологічний, 22 учні ,

2015- технологічний, 19 учнів ,

2016- технологічний, 16 учнів .

15. Кількість випускників – медалістів за три роки:

Навчальний рік

К-стьвипускни

ків

Кількість випускни

ків – медалістів

%медаліс

тів

Кількість випускників-медалістів (срібло)

% медалістів

Кількість випускників-медалістів (золото)

%медалістів

2014/2015

12

1

8,3%

-

-

1

8,3%

2015/2016

10

1

10%

1

10%

-

-

2016/2017

9

-

-

-

-

-

-

16. Результативність участі випускників у ЗНО:

Предмети

Взяли участь

(к-сть учнів)

200 – 181 бал

180 – 153 бали

152–124 бали

123-106 балів

К-сть учнів

%

К-стьучнів

%

К-стьучнів

%

К-стьучнів

%

Українська моваі література

9

4

44%

5

55%

Математика

3

3

100%

Історія України

8

8

100%

Хімія

1

1

100%

Біологія

1

1

100%

Географія

5

1

20%

4

80%

17. Вступ випускників до ВНЗ за три роки:

Вступ до ВНЗ

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Кількість випускників

12

10

9

Вступ до ВНЗ взагалі - (к-сть, %)

5\42%

6\60%

18.Кількість переможців інтелектуальних змагань у 2016/2017 н. р.:

Змагання

Олімпі-

ади (предмети)

Конкурси

МАН

(секції)

Інтернет – олімпіа

ди

(предмети)

«Кенгу

ру»

(+ учасники)

«Геліан

тус»

(+ учасники)

«Соняшник»

(+ учасни

ки)

Турні

ри

(назви)

«Олім-пус»

Районні

1

Обласні

Всеукраїнські

17

35

10

Міжнародні

19. Друковані роботи, сертифікати педагогів, в тому числі педагогів зі званням :

Вчитель

Звання

Назва роботи (сертифікату)

Де надруковано, коли

Оксентіюк Лариса Олександрівна

-

«Біологічна освіта в сучасній українській школі»

10.04.2017 р.

20. Кількість періодичних видань, що передплачував заклад освіти у 2016/2017 н. р : ____5___.

21. Список програм:

а) інваріантна частина РНП (окремо виділити предмети поглибленого вивчення).

Предмет

(поглиблене вивчення)

Назва програми

Клас

Видавництво

Рік видання

Погоджено

(ПІБ методиста МК)

Українська мова

С.О.Караман, О.М. Авраменко,

О. В. Караман,

М. Я. ПлющК.В. Таранік- Ткачук, В. Програма для ЗНЗ з поглибленим вивченням української мов

8-9

Київ: Грамота, 2011 р.

Півень О.В.

б) варіативна частина РНП (предмети за вибором обов’язкові, курси за вибором, факультативи)

5.Інформація про вчителів: всього- 28, сумісників-1,_психологів-1

Категорії (кількість): вища-9, І-9, П-5, спеціаліст-4

Звання (кількість): ст. вчит.-6, уч.-метод-, засл. вчитель-, канд. н-к-, доктор наук-_

Курсова перепідготовка (кількість):2014-6, 2015-3, 2016- 12

6. К-сть учнів: 1-4 кл.-66, 5-9 кл.-70, 10-11 кл.-16, всього-152.;

середня наповнюваність класів - 17

7. Підключення до Інтернет так, , тип підключення, електронна адреса, кількість усіх учителів, які пройшли курси “Інтел”- 26, з них у 2016/2017 н.р.-0

8. Кількість комп’ютерних класів- 1, з них сучасних 1

9. Готовність шкільної їдальні (у %):50%

10. Використано позабюджетних коштів (у грн): 290 000 грн.

11.Допрофільна підготовка забезпечується:

вивченням курсів за вибором -9,

факультативів-5

роботою в гуртках - 11, секціях -4 .

11. Наявність у ЗНЗ класів з поглибленим вивченням навчальних предметів (предмети,класи, к-сть учнів):

2014-0 , 2015- українська мова,8 клас,17 учнів , 2016- українська мова,9 клас,17 учнів .

12.Предмети інваріантної частини РНП, що вивчалися на поглибленому рівні та відповідали профілям навчання у ЗНЗ, наприклад,

Факультативи

Назва програми

Клас

Видавництво Рік видання

Ким

затверджено

Погоджено

(ПІБ методиста)

Факультатив-ний курс «Креслення»

Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ (технологічний профіль)

8-10

Лист МОНУ

№ 1/11-17679 від 19.11.13 року

МОНУ

Мірошніченко Ю.Б.

Курс за вибором «Українознавство»

Програма курсу за вибором «Українознавство

(Головай І..)

8-9

Лист ІІТ і ЗО МОНУ

№14.І\12 -Г-1058 від 03.07.2014 року

МОНУ

Яшина Т.В.

Факультатив-ний курс «Етика»

Програма факультативного курсу «Етика»

5-6

Лист МОНМСУ №1\9-324 від 16.05.2013 р.

МОНУ

Яшина Т. В.

Факультативний курс «Київщинознавство»

Програма факультативного курсу «Київщинознавство» (Довгань А.І., Совенко В.В.)

5-7

Лист ПТВО №14.1/12-Г - 811 від 02.06.2014 року

ПТВО

Іщенко Н.П.

Курс за вибором «Основи споживчих знань»

Програма курус за вибором «Основи споживчих знань»

(Гільберг Т.Г.,

Капіруліна С.Л.,

Довгань А.І.)

10-11

Лист ПТЗО №14.1\12-Г -81 від 23.03.2012 року

ПТЗО

Іщенко Н.П.

Курс за вибором «Маленькі Українці подорожують країнами Європи»

Програма курсу за вибором «Маленькі Українці подорожують країнами Європи»

4

Лист ПТЗО №14.1\12-Г-25 від 31.01.2012 року

ПТЗО

Боченко Т.М.

Курс за вибором «Основи науково-дослідницької діяльності»

Програма курсу за вибором «Основи науково-дослідницької діяльності»

(Артем’єва О.О.,)

10

Лист МОНУ №1\11 -9328

від 01.06.2013 року

МОНУ

Іщенко Н.П.

Курс за вибором «Кроки до порозумін-ня»

Програма курсу за вибором «Кроки до порозуміння» (Пометун О, Сущенко І., Баранова І.)

10-11

МОНУ (протокол№1 від 20.01.2016 року);

Лист №2.1\12-Г-21 від 29.01.2016

МОНУ

Яшина Т.В.

Курс за вибором «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ\СНІД»

Програма курсу за вибором «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ\СНІДу» (Воронцова Т.В., Оржеховська В.М., Пономаренко В.С.)

10-11

МОНУ (протокол№1 від 27.04.2010 року); Лист МОНУ №141\12 – Г -250

від 02.07.2013 року

МОНУ

Закрева Г.Я.

Заняття спеціальної медичної групи

Фізична культура для спеціалізованої медичної групи (Мейєр В.І., Деревянко В.В.)

5-9

Лист МОНУ №1\9 -305

від 26.06.20015

року

МОНУ

Марченко О.М.

І Н Ф О Р М А Ц І Я КЗ ЗЕЛЕНЬКІВСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

І-ІІІ СТУПЕНІВ ПРО ЗАКЛАД ОСВІТИ

станом на 15 червня 2017 року

1. Повна назва ЗНЗ (за Статутом):_КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЗЕЛЕНЬКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ МИРОНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ__________

2. Термін дії свідоцтва про державну атестацію (число, місяць, рік):_09.06.2018 р.

3. Індекс, повна адреса, телефон, факс, рік заснування даного типу ЗНЗ

та e-mail:_08832, Київська область, Миронівський район,с. Зеленьки, вул. Миру, 1тел. 37-3-17

E-mail: zelenki-zosh@ukr.net.

4. Відомості про керівників ЗНЗ:

Керівники

Спеціаль-ність за дипломом

Що викладає

Категорія

Звання

Рік атестації

Рік курсової

перепідго-товки

Місце курсової перепідго-товки

Стаж загальний

Стаж керівної роботи

Генералова Л.П. - директор

Почат-ковенавча-ння

Образотворче мистецтво, трудо-венавча-ння

Ви-ща

Старший вчи-тель

2017

2016

Комунальний вищий навчальний заклад «Академія наперерв-ної освіти»

38

21

Пилипенко Н.В. - заступник директора з навчально-виховної роботи

Англійська мова, україн-ська мова і літера-тура

Англійська мова

Ви-ща

Старший вчи-тель

2014

2013

Київсвь-кий обласний інститут післядип-ломної освіти педагогічних кадрів

23

15

Оксентіюк Л.О. - заступник директора з виховної роботи

Біоло-гія, початкове навча-ння

Біоло-гія, еколо-гія

І

-

2017

2017

Комунальний вищий навчальний заклад «Академія наперерв-ної освіти»

17

2

Профіль

Предмет, який вивчається на поглибленому рівні

(основний для профілю)

Класи

Технологічний

Технології

10, 11

13. Рівні знань учнів (разом з усіх предметів, що вивчаються поглиблено) за три останні роки:

Рівні (у %)

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Високий (В)

-

3\17%

3\17%

Достатній (Д)

-

7\41%

8\47%

РАЗОМ (В+Д)

-

10\58%

11\64%

Середній

-

4\24%

3\17%

Початковий

-

3\17%

2\12%

14.Профільне навчання (назви профілів, к-сть учнів):

2014- технологічний, 22 учні ,

2015- технологічний, 19 учнів ,

2016- технологічний, 16 учнів .

15. Кількість випускників – медалістів за три роки:

Навчальний рік

К-стьвипускни

ків

Кількість випускни

ків – медалістів

%медаліс

тів

Кількість випускників-медалістів (срібло)

% медалістів

Кількість випускників-медалістів (золото)

%медалістів

2014/2015

12

1

8,3%

-

-

1

8,3%

2015/2016

10

1

10%

1

10%

-

-

2016/2017

9

-

-

-

-

-

-

16. Результативність участі випускників у ЗНО:

Предмети

Взяли участь

(к-сть учнів)

200 – 181 бал

180 – 153 бали

152–124 бали

123-106 балів

К-сть учнів

%

К-стьучнів

%

К-стьучнів

%

К-стьучнів

%

Українська моваі література

9

4

44%

5

55%

Математика

3

3

100%

Історія України

8

8

100%

Хімія

1

1

100%

Біологія

1

1

100%

Географія

5

1

20%

4

80%

17. Вступ випускників до ВНЗ за три роки:

Вступ до ВНЗ

2014/2015

2015/2016

2016/2017

Кількість випускників

12

10

9

Вступ до ВНЗ взагалі - (к-сть, %)

5\42%

6\60%

18.Кількість переможців інтелектуальних змагань у 2016/2017 н. р.:

Змагання

Олімпі-

ади (предмети)

Конкурси

МАН

(секції)

Інтернет – олімпіа

ди

(предмети)

«Кенгу

ру»

(+ учасники)

«Геліан

тус»

(+ учасники)

«Соняшник»

(+ учасни

ки)

Турні

ри

(назви)

«Олім-пус»

Районні

1

Обласні

Всеукраїнські

17

35

10

Міжнародні

19. Друковані роботи, сертифікати педагогів, в тому числі педагогів зі званням :

Вчитель

Звання

Назва роботи (сертифікату)

Де надруковано, коли

Оксентіюк Лариса Олександрівна

-

«Біологічна освіта в сучасній українській школі»

10.04.2017 р.

20. Кількість періодичних видань, що передплачував заклад освіти у 2016/2017 н. р : ____5___.

21. Список програм:

а) інваріантна частина РНП (окремо виділити предмети поглибленого вивчення).

Предмет

(поглиблене вивчення)

Назва програми

Клас

Видавництво

Рік видання

Погоджено

(ПІБ методиста МК)

Українська мова

С.О.Караман, О.М. Авраменко,

О. В. Караман,

М. Я. ПлющК.В. Таранік- Ткачук, В. Програма для ЗНЗ з поглибленим вивченням української мов

8-9

Київ: Грамота, 2011 р.

Півень О.В.

б) варіативна частина РНП (предмети за вибором обов’язкові, курси за вибором, факультативи)

Факультативи

Назва програми

Клас

Видавництво Рік видання

Ким

затверджено

Погоджено

(ПІБ методиста)

Факультатив-ний курс «Креслення»

Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ (технологічний профіль)

8-10

Лист МОНУ

№ 1/11-17679 від 19.11.13 року

МОНУ

Мірошніченко Ю.Б.

Курс за вибором «Українознавство»

Програма курсу за вибором «Українознавство

(Головай І..)

8-9

Лист ІІТ і ЗО МОНУ

№14.І\12 -Г-1058 від 03.07.2014 року

МОНУ

Яшина Т.В.

Факультатив-ний курс «Етика»

Програма факультативного курсу «Етика»

5-6

Лист МОНМСУ №1\9-324 від 16.05.2013 р.

МОНУ

Яшина Т. В.

Факультативний курс «Київщинознавство»

Програма факультативного курсу «Київщинознавство» (Довгань А.І., Совенко В.В.)

5-7

Лист ПТВО №14.1/12-Г - 811 від 02.06.2014 року

ПТВО

Іщенко Н.П.

Курс за вибором «Основи споживчих знань»

Програма курус за вибором «Основи споживчих знань»

(Гільберг Т.Г.,

Капіруліна С.Л.,

Довгань А.І.)

10-11

Лист ПТЗО №14.1\12-Г -81 від 23.03.2012 року

ПТЗО

Іщенко Н.П.

Курс за вибором «Маленькі Українці подорожують країнами Європи»

Програма курсу за вибором «Маленькі Українці подорожують країнами Європи»

4

Лист ПТЗО №14.1\12-Г-25 від 31.01.2012 року

ПТЗО

Боченко Т.М.

Курс за вибором «Основи науково-дослідницької діяльності»

Програма курсу за вибором «Основи науково-дослідницької діяльності»

(Артем’єва О.О.,)

10

Лист МОНУ №1\11 -9328

від 01.06.2013 року

МОНУ

Іщенко Н.П.

Курс за вибором «Кроки до порозумін-ня»

Програма курсу за вибором «Кроки до порозуміння» (Пометун О, Сущенко І., Баранова І.)

10-11

МОНУ (протокол№1 від 20.01.2016 року);

Лист №2.1\12-Г-21 від 29.01.2016

МОНУ

Яшина Т.В.

Курс за вибором «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ\СНІД»

Програма курсу за вибором «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ\СНІДу» (Воронцова Т.В., Оржеховська В.М., Пономаренко В.С.)

10-11

МОНУ (протокол№1 від 27.04.2010 року); Лист МОНУ №141\12 – Г -250

від 02.07.2013 року

МОНУ

Закрева Г.Я.

Заняття спеціальної медичної групи

Фізична культура для спеціалізованої медичної групи (Мейєр В.І., Деревянко В.В.)

5-9

Лист МОНУ №1\9 -305

від 26.06.20015

року

МОНУ

Марченко О.М.

Курс «Культура добросусідства»

Програма курсу «Культура добросусідства» (Араджионі М.В.)

2,6

Лист МОНУ №187 від 17.06.20015

року

МОНУ

Яшина Т.В.

Курс «Культура добросусідства»

Програма курсу «Культура добросусідства» (Араджионі М.В.)

2,6

Лист МОНУ №187 від 17.06.20015

року

МОНУ

Яшина Т.В.

П Л А Н

роботи КЗ Зеленьківської

ЗОШ І-ІІІ ст.

на 2016-2017 н.р.

Затверджено педрадою

Протокол №6 від 31. 08.2016 р.

ВСТУП

Зеленьківська школа – це загальноосвітній навчальний заклад І – ІІІ ступенів навчання. У школі здійснюється допрофільне та профільне навчання учнів 8 – 11 класів.

Першочерговим завданням сучасної школи є створення умов для . розвитку і саморозвитку кожної дитини, становлення її як особистості, «яка усвідомлює свою належність до українського народу, сучасної єв­ропейської цивілізації, орієнтується в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлена до життя і праці у світі, що змінюється».

Організаційною основою роботи школи є Закони України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Національна доктрина розвитку освіти в Україні, Концепція профільного навчання в старшій школі, Орієнтовні критерії оцінки діяльності загальноосвітніх навчальних закладів.

Національна доктрина розвитку освіти України зазначає, що громадськість потребує високоосвічених, ініціативних та енергійних, ділових і винахідливих молодих людей, здібних творчо реформувати наше суспільство, значно підвищити інтелектуальний потенціал країни, відновити духовну культуру.

Аналіз роботи в минулому навчальному році – це не тільки дослідження ходу й результатів навчальної та виховної діяльності закладу, а й вивчення зовнішніх зв’язків, які впливають на його діяльність, перспектив розвитку навчально-виховного процесу, педагогічного й учнівського колективу.

Над пошуком шляхів для реалізації завдань, визначених законодавством України в галузі освіти й виховання, працював педагогічний колектив Зеленьківської школи у 2015/2016 н.р., реалізуючи методичну проблему «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес та проблема виховання школярів в умовах становлення школи як відкритої системи виховання». Навчально-виховний процес було зорієнтовано на здібності, схильності, потреби й життєві плани кожного учня, на розвиток в учнів та педагогів потреби в самовдосконаленні й самоосвіті.

В 2016\17 н.р. до 1-го класу буде зараховано 12 учнів (95% 6-річного віку). Протягом квітня – травня 2016 року вчителем початкових класів Купрієнко Ж.М. проведено інтенсивну підготовку майбутніх першокласників до навчання по 100 годинній програмі. На виконання Національної доктрини розвитку освіти, Законів України “Про загальну середню освіту” вживається комплекс заходів щодо організації профільного навчання учнів старшої школи, відповідно до Концепції профільного навчання в старшій школі.

З 1 вересня 2015 р. показник використання варіативної частини зріс до 100 %, доцільне використання якої сприяє формуванню “обличчя школи”. Дирекція школи постійно працює над удосконаленням варіативної частини з метою забезпечення:

- індивідуальної орієнтованості змісту освіти;

- всебічного розвитку особистості.

Кожен учень обирав предмети і курси, які поглиблюють і розширюють обов’язковий зміст інваріативної складової, а саме: 46% - відводилося на вивчення предметів суспільно-гуманітарного циклу, 36 % - природничо-математичного, 18% - естетично-оздоровчого.

В школі створені умови для якісної організації навчально-виховного процесу. Всі навчальні плани та програми виконуються. Рівень знань учнів відповідає державним стандартам, про що свідчать проведені контрольні роботи дирекцією школи.

Аналіз результатів контрольних робіт, тестування, перевірки техніки читання свідчать про достатній рівень загальної ерудиції, сформованість цілісного світосприйняття, розуміння закономірностей розвитку суспільства більшої частини учнів. Проте найбільшим суттєвим недоліком є невміння учнів застосовувати набуті знання у практичній діяльності, вирішувати нестандартні ситуації.

Протягом року вивчено стан викладання та рівень знань учнів з української мови, основ здоров’я, економіки, початкових класів, індивідуального навчання, фізичної культури.

Вивчено роботу педколективу по формуванню в учнів правової свідомості. Школа працювала в режимі стабільного функціонування: в 11 класах навчалися 178 учнів, наповнюваність класів 17 учнів. Навчальний рік закінчили 178 учнів, атестовано 160 учнів, з них мають високий рівень учнівських досягнень 8 учнів – 8 %, достатній – 47 учнів – 30 %.

У 2015/2016 н. р. закінчили школу І-ІІІ ступенів 38 учнів.

Працевлаштування випусників: 9 кл. 11кл.

ВНЗ ІІІ- ІV рівнів акредитації - 6

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації – 13 1

ПТУ - 9 3

Результати своєї роботи гуртківці представляли протягом семестру у різноманітних Всеукраїнських конкурсах, районних та шкільних змаганнях, олімпіадах зокрема:

· Блищик Наталія, учениця 11 класу – за перемогу в І етапі Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт учнів – членів МАН та за участь в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу – захисту науково – дослідницьких робіт учнів – членів МАН (Кузьміна Т.І.);

· Прохоренко Яна, учениця 8 класу – ІІІ місце в районному етапі учнівських олімпіад з біології (керівник Комар В.О.);

· Олефіренко Світлана, учениця 8 класу – ІІІ місце в районному етапі учнівських олімпіад з англійської мови (керівник Мельникова М.М. .);

· Муляр Ілля, учень7 класу - ІІІ місце в районному етапі учнівських олімпіад з математики ( керівник Тесленко К.Ф.)

· Блищик Наталія, учениця 11 класу участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченому Шевченківським дням, під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» ( керівник Тимченко Г.П.)

· Блищик Наталія, учениця 11 класу – переможець у конкурсі « Я гордий тим, що українець зроду» ( керівник Тимченко Г.П.)

· Мокрогуз Анна, учениця 10 класу участь у конкурсі « Моя Батьківщина - Україна» за напрямом « З попелу забуття» ( керівник Шевченко Л.В.)

· Мороз Наталія, учениця 10 класу участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченому Шевченківським дням, під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» ( керівник Шевченко Л.В.)

· Личман Ольга, учениця 11 класу – ІІІ місце у Всеукраїнському мовно- літературному конкурсі імені Т.Г. Шевченка ( керівник Тимченко Г.П.)

· Вітряк Каріна, учениця 2 класу – ІІІ місце у конкурсі « Перлини Миронівщини» в номінації « Виразне читання» ( керівник Яременко Г.І.)

· Блищик Наталія, учениця 11 класу – ІІ місце у конкурсі « Перлини Миронівщини» в номінації « Авторська поезія» ( керівник Тимченко Г.П.)

· Лисенко Діана, учениця 3 класу – ІІІ місце у конкурсі « Перлини Миронівщини» в номінації « Авторська поезія» ( керівник Чучмій Л.Л.)

· Дмитренко Максим, учень 3 класу – І місце у конкурсі « Перлини Миронівщини» в номінації « Гумор » ( керівник Чучмій Л.Л.)

· Мокрогуз Анна, учениця 10 класу - І місце у конкурсі « Перлини Миронівщини» в номінації « Гумор » ( керівник Шевченко Л.В.)

· Мигитко Аліна, учениця 5 класу – ІІІ місце в Міжнародній природознавчій грі «Геліантус» - 2015 (керівники Лузан Т.І., Комар В.О.);

· Теглівець Аннна, учениця 6 класу – нагороджена грамотою з біології в Міжнародній природознавчій грі «Геліантус» - 2015 (керівники Лузан Т.І., Комар В.О.);

· Прохоренко Яна, учениця 8 класу – диплом ІІ ступеня в Міжнародній природознавчій грі «Геліантус» - 2015(керівники Лузан Т.І., Комар В.О.);

· Ігнатенко Тетяна, учениця 8 класу - нагороджена грамотою з фізики в Міжнародній природознавчій грі «Геліантус» - 2015 (керівники Лузан Т.І., Комар В.О.);

· Мороз Олександр, учень 9 класунагороджений грамотою з географіїв Міжнародній природознавчій грі «Геліантус» - 2015 (керівники Лузан Т.І., Комар В.О.);

· Личман Ольга, учениця 11 класу - диплом ІІ ступеня в Міжнародній природознавчій грі «Геліантус» - 2015(керівники Лузан Т.І., Комар В.О.);

· Дмитренко Альона, учениця 11 класу – сертифікат учасника в Міжнародній природознавчій грі «Геліантус» - 2015 (керівники Лузан Т.І., Комар В.О.);

· Прохоренко Денис, учень 4 класу - диплом ІІ ступеня в Міжнародній природознавчій грі «Геліантус» - 2015 (керівники Лузан Т.І., Комар В.О.);

· Учні 2 класу – Отиченко Ліза, Дяченко Павло, 3 класу – Комоса Поліна, Мигитка Інна, Гутнова Даша, Коваль Анастасія, Люфт Олександра, Євтушенко Анастасія, Ігнатенко Роман, учень ; класу – Прохоренко Денис, 5 класу – Лисенко Аліна, Лисенко Юлія, Гоч Олександр (Шевченко Л.В.) 6 класу Мигитка Аліна, , Тяглівець Анна, Бойко Артем, Потоцький Іван (Шевченко Л.В.); 7 класу Патентна Катерина, Гоч Діана ( Тимченко Г.П.) учні 8 класу - Прохоренко Яна, Олефіренко Світлана, Лисенко Анна, Музика Катерина, Ігнатенко Тетяна ,(Тимченко Г.П.), 9 класу – Мороз Олександр , Юров Антон (Шевченко Л.В.), 10 класу Журавльов максим, Мокрогуз Анна (Шевченко Л.В.), 11 класу – Личман Ольга, Дмитренко Альона, Коломієць Юлія, Блищик Наталія (Тимченко Г.П. ). – переможці Всеукраїнського мовно-літературного конкурсу «Соняшник»

· Учні 2 класу – Дяченко Павло, Мороз Вікторія,Отиченко Ліза, Швидкий Ілля, Яхновець Анастасія ( Яременко А.І.), учні 3 класу - Лисенко Діана, Коваль Анастісія, Мигитка Інна, Євтушенко Анастасія, Ігнатенко Роман, Люфт Олександра, Коцюба Анна ( Чучмій Л.Л.) , учень 4 класу– Прохоренко Денис, Павлюк Юрій (Купрієнко Ж.М.), учні 5 класу – Тарасенко Анатолій, Лисенко Юлія, Мисюкевич Іванна ( Шевченко Л.В.) , учень 6 класу – Сад Дмитро ( Мельникова М.М.)брали участь у Всеукраїнському етапі Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», а Лисенко Аліна ( Шевченко Л.В.) – учениця 5 класу стала переможцем конкурсу.

· Учні 6 класу - Коцар Анастасія, Слєпцов Роман ( Шевченко Л.В.) – отримали сертифікат учасника Всеукраїнського мовно-літературного конкурсу «Соняшник»

· Вихованці секції з футболу, команда хлопців 2004 р.н. – ІІІ місце в районних змаганнях футболу серед юнаків (Шемеліна І.О.).

· Команда учнів школи – ІІІ місце у конкурсі « В поряд» районного етапу Всеукраїнської дитячо – юнацької військово- патріотичної гри « Сокіл» ( « Джура») ( Шемеліна І.О.)

· Команда учнів школи – ІІ місце у конкурсі « Стрільба з пневматичної зброї» районного етапу Всеукраїнської дитячо – юнацької військово- патріотичної гри « Сокіл» ( « Джура») ( Шемеліна І.О.)

Кадрове забезпечення школи здійснено у повній відповідності з навчальним робочим планом школи та п’ятиденним режимом роботи. Навчально-виховний процес забезпечують 26 педагогічних працівників. Розстановка кадрів здійснюється відповідно до фаху та їх компетенції. Школа укомплектована педкадрами на 100%.

Якісний слад педагогічних працівників такий: 26 педагогів, з них 22 мають повну вищу освіту, 4 - середню спеціальну освіту. Вищу кваліфікаційну категорію мають 10 чол., І категорію –9 чол., ІІ категорію – 3 чол., категорію „спеціаліст” – 4 чол. Нагороджені знаком «Відмінник освіти» – 2 . Присвоєно педагогічне звання «Старший учитель» 5 чол.

Учителів із вищою спеціальною освітою – 88%. Якісний склад – 72%.

Цьому в значній мірі сприяла діяльність методичної служби, в школі створений методичний кабінет, працювали 4 методичних об’єднання, проблемна група вчителів естетичного циклу.

Такий кадровий потенціал дає можливість школі успішно вирішувати завдання по навчанню і вихованню учнів. Так, за результатами контрольних робіт, за підсумками навчального року якісний показник складає:

Навчальні предмети

2013-2014 н.р.

2014-2015 н.р.

2015-2016 н.р.

Українська мова

47%

50%

46%

Англійська мова

54%

60%

58%

Зарубіжна література

55%

55%

40%

Історія

38%

45%

45%

Правознавство

44%

43%

44%

Математика

36%

38%

26%

Фізика

32%

32%

30%

Хімія

30%

35%

27%

Географія

49%

46%

45%

З метою організації яскравого, наповненого працею та грою, творчістю та товариськістю, життя учнів в школі та реалізації низки педагогічних завдань, в ході яких відбувається розвиток колективістських, демократичних засад життя, самостійності, ініціативи дітей та підлітків, самоврядування, активного, громадянського ставлення до людей на навколишнього світу виховна робота в школі проводилася згідно КТС на кожен місяць: вересень – «У здоровому тілі – здоровий дух», жовтень – «Милосердя і доброта – найбільші людські цінності», листопад – «Велична і свята, моя ти Україно…», грудень – «Твоє майбутнє – в твоїх руках», січень – «Люблю тебе, Вітчизно мила…!», лютий – «Від культури особистості – до культури нації», березень - «Ти в моєму серці, Україно, думою Шевченка гомониш…», квітень – «Доля природи в наших руках», травень – «Духовна єдність поколінь – минулих, сучасних і майбутніх», червень – «Діти України про свої права».

Проблема , над якою працював колектив школи протягом 2015-2016 н. р.: «Проблема виховання школярів в умовах становлення школи як відкритої системи виховання», є досить актуальною в наш час і потребує систематичного пошуку та вдосконалення нових форм і методів роботи з учнями згідно їх запитів та запитів суспільства. Головна увага приділялася формуванню в учнів громадянина – патріота України, створенню умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я, формування належних гігієнічних павичок і засад здорового способу життя.

Чітко спланована робота методичного об'єднання класних керівників: протягом навчального року проведено 5 засідань – І. Підсумки виховної роботи за минулий навчальний рік. Планування роботи МО на 2015-16 н.р.. Опрацювання нормативно-правової бази з виховної роботи на поточний навчальний рік (вересень, 2015); ІІ. «Формування в учнів свідомої дисципліни, культури поведінки, духовності та милосердя» (листопад, 2015); ІІІ. «Формування у школярів високої громадянської активності та національної свідомості » (грудень, 2015); ІV. «Формування здорового способу життя через освіту» (березень, 2016); VІ «Підсумки виховної роботи за рік і перспективне планування на наступний рік».

Протягом навчального року класними керівниками систематично проводилися виховні бесіди та години спілкування з учнями (не менше одного разу в тиждень)та були проведені відкриті виховні заходи: І семестр - Свято «Миколай,в гості завітай» (Шевченко Л.В.), «Національна кухня у звичаях і традиціях українців» (Тимченко Г.П.) вечорниці «На Андрія…» (Кобзар С.О..), « Обери своє майбутнє» (Мельник Н.А.).

Протягом семестру вчителями-предметниками та класними керівниками були проведені на високому та достатньому рівнях наступні виховні заходи: «Казкова країна мудрої книги», « Вона в віки майбутні йти повинна» (Шевченко О.І.), «Є в Шеченка народження дата – дати смерті в ньго нема» (Шевченко Л.В.), «Ким бути?» (Чучмій Л.Л.), « Свято Осені» ( Сад О.М.), « Україна та її сучасні герої»( Мельникова М.М.), гра – подорож « Дорожній рух» ( Яременко Г.І); ІІ семестр - Свято до 8 Березня, « Міс Україночка» (Оксентіюк Л.О.), « Я люблю Україну» ( Лузан Т.І.),.), Вікторина-свято «Чомучки» (Чучмій Л.Л.), « Юна Господинька»( Генералова Л.П.), « Свято Букварика» ( Музика Л.М.)

Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота з учнями проводиться на належному рівні, використовуються різноманітні новітні інтерактивні та інформаційно-комп’ютерні технології.

У школі протягом навчального року працювали гуртки: в початковій школі: «Пізнайко» (керівник – Купрієнко Ж.М.), «Жива казка» (керівник – Музика Л.М..), «Всезнайко» (керівник – Яременко Г.І.), «Барвінок» (керівник – Чучмій Л.Л.); в середній і старшій школі: «Умілі руки» (керівник – Мироненко В.В.), «Драматичний» (керівник – Шевченко Л.В.), «Юний біолог» (керівник – Оксентіюк Л. О. ,Комар В.О.), «Слово про слово» (керівник – Тимченко Г.П.), «Краєзнавчий» (керівник – Кобзар С.О.), «Юні пожежні інспектори» (керівник – Оксентіюк Л.О.), секції «Шашки і шахмати», з волейболу, з футболу (керівник – Шемеліна І.О.). У цих гуртках було задіяно близько 130 учнів школи, що становить 75 % від загальної кількості дітей.

У вирішенні навчально-виховних завдань школа тісно співпрацює із батьками учнів, спонсорами та громадськістю. Систематично проводяться батьківські збори, засідання батьківського комітету. В школі координується робота класних керівників і батьків по попередженню правопорушень серед учнів. З цією метою варто активізувати роботу методичного об’єднання класних керівників з родинами школярів віднесених в групу ризику.

Учні школи забезпечені гарячим безкоштовним харчуванням - 43% ( 67) учнів початкових класів та 6 учнів пільгової категорії.. За рахунок батьківської плати харчуються – 35% (60 )учнів 5-11 класів. Харчуванням охоплено 78 % учнів школи.

Його якість систематично контролюється з боку шкільної комісії та медпрацівниками дільничної лікарні. Про належний рівень санітарно-гігієнічної роботи свідчить регулярність вологих прибирань приміщень та провітрювання класних приміщень. Стан освітлення та температурний режим перевіряють працівники райСЕС.

Всі учні щорічно проходять поглиблений медичний огляд, а частина хворих ( в середньому 30% ) направляються на оздоровлення в санаторії України. В школі створений банк даних про дітей соціально незахищених категорій. У відповідності із п. 65 “Положення про загальноосвітній заклад” сформована піклувальна рада, а також призначений громадський інспектор з охорони дитинства – Оксентіюк Л.О.

Поряд із традиційними формами виховної роботи значне місце за результативністю посідає шкільне самоврядування. Учнівський ко­мітет в школі функціонує відповідно до Статуту, затвердженого на учнівській та вчительській конференції (Протокол № 1 від 05.09.16р. ), який визначає права та обов’язки членів учнівського комітету і конкретизує напрямки діяльності.

Структура учнівського самоврядування включає в себе учнівський комітет «Учком», якому підпорядковано:

1. Комісія з питань загальної та позашкільної освіти — куратор заступник директора з навчальної роботи Пилипенко Н.В.;

2. Комісія з питань захисту прав дітей та допомоги у проблемних ситуаціях – куратор Смоляр Я.В.

3. Комісія з питань культури та дозвілля — куратор заступник директора з виховної роботи Оксентіюк Л.О.;

4. Комісія з питань спорту та здорового способу життя — куратор вчитель фізкультури Шемеліна І.О.;

5. Редколегієя — куратор заступник директора з виховної роботи

Оксентіюк Л.О.;

6. Агітбригада «Юні пожежні інспектори» - куратор вчитель основ здоров’я Кузьміна Т.І.

Кожною комісією було розроблено плани роботи і згідно них проводилися ті чи інші заходи. Наприкінці кожного місяця проводилися засідання членів учнівського комітету (фіксація - протоколи засідань), на яких комісії звітували про проведену роботу та планували заходи на наступний поточний місяць.

Спільно з психологічною службою педагогічний колектив нашої школи плідно працював й над реалізацією Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації», згідно окремого плану роботи за напрямком «Формування навичок здорового способу життя». Протягом року організовувалися зустрічі з лікарями, фахівцями з питань загартування та поліпшення фізичного розвитку, проводилися засідання, на яких розглядаються проблеми тютюнопаління, уживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин.

З метою вдосконалення роботи з формування в учнів ціннісного ставлення до свого здоров’я в школі активно впроваджується просвітницький проект «Захисти себе від ВІЛ» (тренер Кузьміна Т.І.) та спеціальний курс « Культура добросусідства» ( Окасентіюк Л.О., Шевченко Л.В.)

Завідуючі навчальними кабінетами хімії, фізики, трудового навчання, фізичної культури проводили необхідні інструктивні бесіди з метою попередження травматизму, проводили необхідні інструктивні бесіди. Для хворих на порушення постави проводились факультативні заняття з ЛФК за рахунок варіативної частини навчальних планів.

З метою поліпшення рівня сформованості інноваційного мислення керівника та вчителя, результатом якого є творча ініціатива, активність, невтомний пошук, розвиток власної загальної та професійної культури, педагогічної майстерності; впевненість у необхідності якісного перетворення системи освіти відповідно до вимог суспільства педагогічний колектив школи у 2015/16 н. р. продовжуватиме працювати над вирішенням проблемного питання: «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес та проблема виховання школярів в умовах становлення школи як відкритої системи виховання».

Виходячи з вищесказаного, у 2016-2017 н. р. колектив учителів школи працюватиме:

- удосконаленням змісту профільної та до профільної підготовки учнів;

­ підготовкою випускників до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні;

­ над реалізацією державного стандарту освіти;

­ над створенням умов для розвитку і самореалізації кожної особистості, як громадянина України;

­ над покращенням ефективності навчально-виховної роботи школи;

­ над створенням умов для співпраці між усіма учасниками навчально-виховного процесу, залученням до управлінням школою педагогів, учнів, батьків, громадськості;

­ над організацією навчально-виховного процесу з урахуванням сучасних досягнень науки, педагогічної теорії, соціальної практики, впровадженням інформаційних технологій навчання;

­ над розвитком професійної компетенції учителів та формування життєвих компетентностей учнів;

­ над охопленням навчанням у школі всіх дітей шкільного віку мікрорайону;

­ над розвитком у школярів творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей;

­ над використанням комп’ютерних технологій в процесі вивчення всіх предметів навчального плану;

­ над вихованням людини демократичного світогляду і культури;

­ над формуванням здорового способу життя, загальнолюдських цінностей.

І. Організаційно-педагогічні заходи

1.1. Тематика педагогічних рад на 2016/2017 н. р.

І. (Серпень 2016 р.)

1. Підсумки роботи школи за 2015/2016 н. р. та роботи над методичною проблемою і завдання на новий 2016/2017 н. р.

2. Опрацювання Наказу МОН України від 03.06.2008 року № 496 «Про затвердження Інструкції щодо ведення класних журналів 5-11 класів»

3. Затвердження річного плану роботи, навчального плану.

4. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.

5. Про результати ЗНО учнів 11 класу.

ІІ. (Листопад 2016 р.)

1. Ефективні прийоми активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів під час роботи з комп’ютером на всіх етапах уроку.

2. Вибір оптимальних методів управління учнівською творчістю в процесі педагогічної діяльності учителів гуманітарного циклу.

3. Наступність у роботі вчителів з учнями 4 і 5 класів.

ІІІ. (Січень 2017 р.)

1. Підсумки роботи педколективу та учнівського колективу за І семестр 2016/2017 н. р.

2. Результати навчальних досягнень учнів за І семестр 2016/2017 н. р.

3. Співтворчість учителів-предметників, класних керівників у розвитку творчості учнів у процесі викладання основ наук.

4. Інформація про виконання рішень попередньої педради.

ІV. (Березень 2017 р.)

1. Розвиток логічного мислення і творчої уваги учня в процесі навчання учнів початкових класів.

2. Атестація педпрацівників.

3. Культивування в вихованців досвіду свободи прийняття особистісних рішень.

4. Інформація про виконання рішень попередньої педради.

V. ( Травень 2017р.)

1. Перевід учнів 1-4 класів та допуск до державної підсумкової атестації учнів 4 , 9, 11 класів.

2. Про проходження навчальної практики учнів 5-8, 10 класів.

3. Підбиття підсумків роботи колективу над науково-методичною проблемою школи.

4. Інформація про виконання рішень попередньої педради

VІ. (Червень 2017 р.)

1.Про перевід учнів 5-8,10 класів до наступних класів.

2.Про нагородження учнів похвальними листами, грамотами.

3.Про випуск учнів 9 та11 класів зі школи.

1.2 Постійно діючий семінар:

«Проблеми удосконалення сучасного уроку»

1. Жовтень. Педагогічний консиліум «Інноваційні технології та результативність їх впровадження.»

2. Грудень. Практикум «Використання відеофільмів на уроках.»

3. Лютий. Теоретичний семінар «Комп’ютерні ігри як один із засобів розвитку креативного мислення на уроках».

4. Квітень. Практикум «Власний інтернет-ресурс як засіб самоосвіти вчителя».

1.3 Педагогічні читання

1. Листопад. «Система родинного виховання в педагогічній спадщині А.С. Макаренка»

2. Березень. «Костянтин Ушинський – учитель усіх учителів»;

1.4. Психолого-педагогічні семінари

«Структура і моделі системи роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в навчальному закладі»

1.«Організація навчання дітей з особливими освітніми потребами»

2.«Соціально-психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами»;

3.«Корекційно-розвивальна робота з дітьми із затримкою психічного розвитку»;

4.«Пізнавальна діяльність учнів із затримкою психічного розвитку»

1.5. Проблемні семінари

1. Грудень. Дискусія «Результативність навчання в профільних класах»

2. Березень. Круглий стіл « Як створювати ситуацію успіху в навчанні?»

1.6. Наради при директорові

Дата Зміст

01.09. Підсумки першого робочого дня. Готовність учнів до роботи в новому навчальному році. Забезпеченість підручниками.

Вересень. 1.Стан і заходи профілактики правопорушень.

2. Попередження дитячого травматизму в навчальний час.

3. Організація харчування в 1-11 класах..

Жовтень. 1. Стан шкільної документації: класних журналів, журналів позакласної роботи.

2. Здійснення наступності між початковою та середньою школою

Листопад. 1. Наслідки класно-узагальнюючого контролю в 5 класі.

2. Про проведення олімпіад з базових дисциплін та дитячого конкурсу знавців української мови.

Грудень. 1. Дотримання єдиного орфографічного режиму в школі.

2. Про проведення шкільного конкурсу “Вчитель року”, “Класний керівник року”.

Січень. 1. Про підсумки шкільних предметних олімпіад.

1. Роль шкільної бібліотеки у вирішенні науково-методичної проблеми школи.

Лютий. 1. Роль позакласної роботи з предметів у розвитку творчості вчителів та учнів.

2. Робота педколективу школи з дітьми напівсиротами, інвалідами, дітьми з неблагополучних сімей.

Березень. 1. Про роботу предметних гуртків та наслідки участі учнів у ІІ турі Всеукраїнських олімпіад.

2. Підготовка випускників 2017 року до ЗНО.

3. Аналіз проблемних питань у роботі з обдарованими учнями

Квітень. 1. Виконання навчальних програм ( своєчасність і якість проведення лабораторних, практичних, контрольних робіт ).

2. Особливості роботи педагогічного колективу над науково-методичною проблемою школи.

Травень. 1. Робота педколективу школи по попередженню дитячого травматизму та збереження здоров"я дітей під час літніх канікул.

2. Стан підготовки до державної підсумкової атестації.

І.7. Наради при заступнику директора

Дата

Зміст

Серпень

1.Методичні рекомендації щодо організації першого уроку в перший навчальний день.

2. Уточнення тижневого навантаження вчителів на 2016\17 н.р. .

3. Інструктаж вчителів щодо заповнення класних журналів.

Вересень

1.Про планування методичної роботи керівників МО, роль методичної ради.

2.Забезпеченість учнів підручниками.

3.Інструктаж вчителів щодо заповнення класних журналів

Жовтень

1.Про результати перевірки класних журналів.

2. Про підсумки оглядового контролю.

3.Про підсумки проведення І етапу та участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад.

Листопад

1.Про результати перевірки зошитів з української мови, літератури, математики, іноземної мови, світової літератури.

2. Про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 5 класі.

Грудень

1.Про результати перевірки класних журналів.

2.Про підсумки класно-узагальнюючого контролю у 9 класі.

3.Стан виконання навчальних програм за І семестр 2016-2017 н. р.

Січень

Підсумки районних предметних олімпіад, секції МАНу та конкурсів.

Лютий

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках.

Березень

Про підготовку до державної підсумкової атестації учнів 4, 9 та 11 класів та до зовнішнього незалежного оцінювання.

Квітень

Про результати проведення діагностування вчителів школи.

Травень

1.Про результати підсумкового повторення.

2. Стан виконання навчальних програм за ІІ семестр 2016-2017 н. р.

1.8. Методичні оперативки

Серпень

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 2016-2017 н. р.

Вересень

1.Інструктаж вчителів про дотримання єдиного орфографічного режиму та виконання Закону «Про мови».

2.Уточнення графіка курсової перепідготовки вчителів. Складання списків вчителів, що атестуються у 2016\17 н.р.

2. Перевірка календарного планування вчителів.

3. Ознайомлення з графіком внутрішньошкільного контролю

Жовтень

1.Про підсумки оглядового контролю.

2. Про проведення І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад та

І-ІІ етапів Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика.

3. ЗНО-2017: що очікує абітурієнтів

4. Про проведення VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

у 2016/2017 навчальному році

Листопад

1.Про організацію проведення конкурсу «Учитель року».

2. Організація індивідуальної роботи з учнями.

3.Поновлення банку даних обдарованих дітей. Складання індивідуальних планів розвитку і саморозвитку обдарованої особистості..

Грудень

1. Результати перевірки класних журналів.

2. Результати контрольних робіт за І семестр 2016- 2017 н.р.

3. Проаналізувати якість навчально-виховної роботи у І семестрі 2016-2017 н.р., виконання Закону України «Про загальну середню освіту», інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін.

Січень

1.Перевірка календарного планування вчителів на ІІ семестр

2016-2017 н. р.

2.Методичні рекомендації щодо підготовки учнів до державної підсумкової атестації.

Лютий

Виконання доатестаційних завдань.

Березень

Допрофільна підготовка в умовах сучасної школи.

Квітень

Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації.

Травень

1. Аналіз виконання державних програм.

2. Результати контрольних робіт за ІІ семестр 2016-2017 н.р.

1.9. Організаційна діяльність

Види діяльності

Строки

Відповідальні за виконання

1.

Вивчити пояснювальні записки до навчальних програм, методичні листи, інші нормативні документи.

Постійно

Вчителі-предметники, керівники МО

2.

Зібрати інформацію, за якими підручниками працюють вчителі-предметники.

Вересень

Керівники МО

Заступник директора

3.

Узгодити тематичне (календарне) планування вчителів на І семестр.

Вересень

Заступники директора

4.

Скласти статистичну звітність (ОШ – 1)

Вересень

Заступник директора

5.

Підготовча робота до заповнення класних журналів, щоденників.

Бесіди з учителями та класними керівниками.

Розмітка журналів, зразки заповнення щоденників.

Вересень

Класні керівники

Заступник директора

6.

Скласти графік роботи факультативів, гуртків, спортивних секцій, контрольних, практичних, лабораторних робіт, екскурсій.

Вересень

Заступник директора

7.

Скласти графік проведення відкритих уроків, позакласних заходів, методичних четвергів.

Жовтень

Заступники директора

8.

Провести збори з класними керівниками:

- графік чергування по школі;

- корегування планів виховної роботи;

- скласти списки учнів з девіантною поведінкою;

- виявити неблагополучні сім”ї;

- ознайомити з системою організації харчування учнів у їдальні.

Вересень

Заступник директора з виховної роботи

Соціальний педагог

9.

Скласти розклад уроків.

Серпень

Січень

Заступник директора

10.

Скласти графік чергування вчителів по школі.

Вересень

Заступник директора

11.

Тарифікація вчителів, працівників школи.

Вересень

Заступник директора

12.

Провести нараду з приводу першого дня занять.

1 вересня

Наради при директорі

13.

Підбиття підсумків роботи педколективу

за І семестр

Січень

Педрада

14.

Скласти план зимових та весняних канікул.

Грудень Березень

Заступник директора з виховної роботи

15.

Підготовча робота з проведення державної підсумкової атестації учнів. План підготовки.

Березень

Заступник директора

16.

Проведення свята “Останній дзвоник”.

Травень

Заступник директора з виховної роботи,

кл. керівники

17.

Проведення свята “Вручення свідоцтв про освіту”.

Червень

Директор, заступники

18.

Аналіз роботи за рік та планування на новий навчальний рік.

Квітень-травень

Заступники директора

19.

Затвердження графіку відпусток.

Квітень

Директор

20.

Підсумкова атестація в 4, 9,11 класах.

Червень

Директор, завуч

1.10. Загальношкільні батьківські збори

Зміст батьківських зборів

Дата проведення

Відповідальний

1.

1.Особлисвості організації навчально-виховного процесу учнів.

2. Єдині педагогічні вимоги школи й сім’ї у вихованні дитини

3. Особливості організації навчальної праці школяра і роль батьків у цьому процесі.

4. Вплив моральної атмосфери і психологічного клімату в сім’ї на формування дитини. Батьківський авторитет у родині.

5. Положення про фонд «Співдружність»:

- Правління фонду;

- Попередній кошторис витрат.

6. Рубрика « Думки в голос»

Вересень

2016 р.

Адміністрація школи

2.

1.Аналіз показників успішності та відвідування учнів І семестр 2016/2017 навчального року.

2. Розвиток гармонійно розвинутої особистості підлітка.

3. Небажання дітей навчаться. Роль сім’ї і школи у формуванні і підтримці мотивації учнів до навчання.

4. Рубрика « Думка в голос»

Січень,

2016 р.

Адміністрація школи

3.

1. Співробітництво батьків і педагогічного колективу по створенню здоров’язберігаючого середовища у навчальному закладі.

2. Вибір учнями майбутньої професії

3. Відповідальність батьків за забезпечення безпеки життєдіяльності дітей.

Березень,

2016 р.

Адміністрація школи

4.

1. Педагог, учень і батьки в системі національного виховання.

2. Ознайомлення батьків з розкладом державної підсумкової атестації.

3. Про підсумки навчально – виховного процесу в школі за 2016 – 2017 н.р. та результативність учнів в предметних олімпіадах і конкурсах

4. Попередження дитячого травматизму та правопорушень під час літніх канікул.

Травень,

2016 р.

Адміністрація школи

Виступи соціального педагога та практичного психолога на загальношкільних батьківських зборах

Зміст виступів, співдоповідей

Дата проведення

Відповідальний

1.

Вплив моральної атмосфери і психологічного клімату в сім’ї на формування дитини. Батьківський авторитет у родині.

Вересень, 2016

Практичний психолог

Пацкан К.А.

Психологія спілкування з дітьми

Січень, 2016

Співпраця школи й родини в подоланні схильності учнів до шкідливих звичок та правопорушень .

Березень, 2016

Вибір учнями майбутньої професії

Березень, 2017

2.

Як не зіпсувати стосунки з дітьми та й самих дітей

Березень, 2017

Соціальний педагог

Смоляр Я.В.

Як виховати в дитині лідера

Травень, 2017

1.11. Робота батьківського комітету

Вересень

1. Про організацію початку нового навчального року:

- про підвіз учнів до школи;

- про організацію гарячого харчування.

2. День шкільної родини:

- Зустрічі, бесіди батьків з учителями, адміністрацією школи;

- Відвідування уроків та виховних заходів.

Листопад

1. Зустріч за круглим столом для визначення змісту, форм взаємодій педагогів, учнів, батьків у роботі.

2. Організація чергування батьків на вечорах відпочинку.

3. Організація профілактики шкідливих звичок, наркозалежності та правопорушень у дітей та підлітків.

Січень

1. Стан навчально-виховної роботи за І семестр 2016-17 н.р.

2. Стан відвідування учнями школи.

3. Уважні батьки – найкращі психологи для своєї дитини

Березень

1. Роль сім’ї і школи у вихованні громадянина – патріота.

2. Організація ремонту шкільного приміщення в літній період.

1.12. Фінансово-економічна, господарська діяльність

1. Проведення атестації навчальних кабінетів, приміщень школи щодо їх відповідності державним стандартам.

2. Забезпечення шкільної бібліотеки навчальними підручниками, методичною літературою, педагогічною періодикою.

3. Знаходження й раціональне використання позабюджетних коштів.

4. Косметичний ремонт навчальних кабінетів.

5. Придбання, збереження й ремонт технічних засобів навчання, обладнання

6. Інвентаризація, списання непридатного устаткування.

7. Підготовка до осінньо-зимового періоду.

8. Поповнення навчальних кабінетів наочними посібниками

9. Заміна вікон на енергозберігаючі.

10. Поновлення матеріальної бази кабінету інформатики

ІІ. Навчально-методична діяльність

Всю методичну роботу спрямувати на продовження розв’язання проблемного питання: «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес та проблема виховання школярів в умовах становлення школи як відкритої системи виховання».

З цією метою:

1. Видати наказ про підсумки за минулий навчальний рік та організацію методичної роботи в школі. (до 05. 09. 2016 р. Заступник директора).

2. Продовжити роботу методичних об’єднань:

· вчителів початкових класів;

· вчителів суспільно-гуманітарних наук;

· вчителів природничо-математичних наук;

· вчителів оздоровчо-естетичного циклу;

· класних керівників.

Здійснити планування роботи МО на діагностичній основі.

3. З метою допомогти в організації творчої майстерності вчителя надати можливість кожному вчителю виступити перед педколективом зі своїм баченням розв’язання проблемного питання школи ( з питань самоосвіти ).

4. Створити в школі всі умови для підвищення фахової кваліфікації вчителів. З цією метою:

· зосередити в методичному кабінеті всі фахові журнали, газети;

· організувати роботу факультативів, гуртків.

5. Продовжувати заняття для вчителів з комп’ютерного навчання.

6.Створити сприятливі умови для підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки для вчителів, які атестуються.

7. З метою надання методичної допомоги молодим вчителям організувати наставництво:

- Романченко Р.В. – Генералова Л.П. (Протягом року)

8. Провести творчі звіти вчителів, які атестуються.

9. Провести конкурси: “Учитель року”, «Класний керівник року».

10. Продовжити роботу групи науково-педагогічної інформації для ознайомлення вчителів з новинками педагогічної преси.

11. Провести предметні тижні в школі:

Місяць

Дата проведення

Назва предметного тижня

Відповідальні

Вересень

08-15. 09. 2016 р.

Декада фізичної культури та спорту

Романченко Р.В.

01-30.09. 16 р.

Місячник «Увага! Діти на дорозі!»

Кузьміна Т.І.

Жовтень

17-28.10.16р.

Декада правових знань для учнів та батьків

Іваненко П. О., Кузьміна Т.І.

03-28.10.16р.

Місячник шкільних предметних олімпіад

Вчителі-предметники

Листопад

14-18.11.16 р.

Тиждень хімії

Глухова Г. Г.

21-25.11.16 р.

Тиждень історії

Іваненко П. О.

Кузьміна Т.І.

28.11- 02.12. 16р.

Тиждень математики

Білик Т.І.

Тесленко К.Ф.

Грудень

Протягом місяця

Місячник районних предметних олімпіад

Вчителі-предметники

Згідно плану

Участь учнів в обласній заочній олімпіаді

Вчителі-предметники

01.-07.12.16р.

Тиждень профілактики СНІДу

Кузьміна Т.І.

Смоляр Я.В.

Січень

16 -20.01.17р.

Тиждень трудового навчання

Мироненко В. В., Генералова Л. П.

Лютий

30.01.- 03.02.17р.

Тиждень іноземної мови

Пилипенко Н.В.

Мельникова М.М

06-10.02.17 р.

Тиждень етики та

культури поведінки

Генералова Л.П.

Оксентіюк Л.О.

13-17.02.17 р.

Тиждень географії

Лузан Т. І.

Березень

01-11.03.17 р.

Декада української мови та літератури

Тимченко Г. П., Шевченко Л. В.

13-17.03.17 р.

Декада дитячої та юнацької книги

Шевченко О. І.

20-24.03.17 р.

Тиждень зарубіжної літератури

Лузан Т.І.

Пацкан К.А.

Квітень

17-21.04.17р.

Тиждень біології

Оксентіюк Л.О.

24.04 – 28.04.17 р

Тиждень фізики

Голосна Т.І.

17 -28.04.17 р.

Декада початкових класів

Класні керівнки

Травень

08 -12.05.17р.

Тиждень захисту Вітчизни

Мироненко В.В.

15-19.05.17р.

Тиждень спорту та туризму

Романченко Р.В.

22-26.05.17 р.

Тиждень безпеки життєдіяльності

Мироненко В. В.

ІІІ. Система внутрішкільного контролю

Розподіл обов’язків по контролю за навчальними предметами :

1. Заступник директора з навчально-виховної роботи: українська мова і література, історія, правознавство, світова література, Київщинознавство, початкові класи (Українська мова і література), фізкультура, захист Вітчизни, образотворче мистецтво, основи здоров’я, музика.

2. Директор школи: математика, інформатика, фізика, астрономія, хімія, біологія, геграфія, початкові класи (математика, природничі дисципліни), креслення, англійська мова, основи економіки.

№ п/п

Зміст

Дата

Хто виконує

Приміт-ка

1.

Проконтролювати правила ведення класних журналів (культура оформлення; своєчасність заповнення; наявність відомостей про учнів та їх батьків; зайнятість учнів в гуртках та факультативах, групах здоров”я).

До 15.09. Оперативна нарада\ Довідка

Адміністра-ція школи

2.

Оглядовий контроль. (На якому професійному рівні починає навчальний рік педколектив, що нового з”явилося в роботі вчителів, кому і яка потрібна методична допо-мога, педагогічна майстерність вчителя).

Вересень. Наказ по школі.

Адміністра-ція школи

3.

Перевірка класних журналів . (Нагромадження оцінок у сильних та слабких учнів. Система виставлення оцінок за письмові, контрольні та практичні роботи. Своєчасність і правильність оформлення записів у журналі про пройдений на уроці матеріал). Мета: оцінити систему перевірки знань учнів учителями-предметниками.

Жовтень

Нарада при заступнику\ Довідка

Адміністра-ція школи

4.

Перевірка щоденників учнів 2-11 класів. (Робота вчителів зі щоденниками., виставлення оцінок)

Жовтень

Наказ по школі

Адміністра-ція школи.

5.

Попереджувальний контроль: попередження помилок у роботі молодих вчителів

Жовтень Нарада при заступнику\ Довідка

Адміністра-ція школи

6.

Класно-узагальнюючий контроль у 5-му класі.

Листопад

Адміністрація школи

7.

Проведення шкільних предметних олімпіад

Жовтень-листопад

Наказ по школі

Заступники директора

Керівники МО

8

Перевірка класних журналів: об’єктивність оцінювання учнів з початковим рівнем навчальних досягнень

Листопад

Методична операти-вка\Довідка

Адміністра-ція школи

9.

Вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з історії.(персональний контроль)

Листопад

Наказ

Адміністрація школи

10.

Перевірка зошитів з української мови, літератури, математики, іноземної мови та світової літератури.

Листопад

Нарада при заступнику

Адміністрація школи

11.

Перевірити техніку безпеки в навчальних кабінетах, майстернях, спортзалі, на стадіоні.

До 10. 11.16

Директор школи.

12.

Перевірка класних журналів (Зміст вимог програм за темами та фактичне відображення їх у журналі. Виконання практичної частини програм. Об’єктивність виставлення оцінок). Мета: контроль за виконанням навчальних програм.

Грудень Нарада при заступнику директора школи \ Наказ

Адміністрація школи

13.

Оперативний контроль – техніка читання учнів 1-4-х класів

Грудень

Наказ по школі

Адміністрація школи

14.

Вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з хімії.

Грудень

Наказ

Адміністрація школи

15.

Проведення директорських контрольних робіт з української мови, математики, іноземної мови, історії, хімії, фізики, біології, географії.

Грудень

Наказ по школі

Адміністрація школи

15.

Підсумки проведення районних предметних олімпіад.

Січень

Нарада при заступнику

Заступники директора

16.

Перевірка класних журналів: правила дорожнього руху та техніки безпеки, охорона здоров’я, робота з учнями, які мають початковий рівень навчальних досягнень

Січень

Методична оперативка\

довідка

Адміністра-ція школи

17.

Перевірка календарно- тематичних планів на ІІ семестр

Січень

Оперативна нарада

Заступники директора

18.

Вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів із правознавства.

Січень

Наказ по школі

Адміністра-ція школи

18.

Вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів із музики.

Лютий

Наказ по школі

Адміністра-ція школи

19.

Перевірка класних журналів: система опитування, ІКТ, ТЗН.

Лютий

Нарада при заступнику директора школи \довідка

Адміністра-ція школи

20.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках (тематичний контроль).

Лютий

Нарада при заступнику

Заступник директора

21.

Класно-узагальнюючий контроль в 11-му класі.

Лютий.

Наказ по школі

Адміністрація школи

22.

Перевірка класних журналів (об’єктивність оцінки знань учнів. Зміст, характер, обсяг домашніх завдань). Мета: визничити рівень якості знань учнів

Березень

Оперативна нарада

Адміністрація школи

23.

Класно-узагальнюючий контроль в 9-му класі

Березень

Наказ по школі

Адміністрація школи

24.

Вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів початкових класів

Березень

Наказ по школі

Адміністрація школи

25.

Вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з української мови та літератури у 5 – 11 класах

Березень

Наказ по школі

Адміністрація школи

26.

Стан зберігання учнями підручників.

Березень Оперативна нарада

Бібліотекар

27.

Хід комплектування учнів 1-го класу

Березень Оперативна нарада

Директор школи

28.

Проведення діагностування вчителів школи.

Квітень

Нарада при заступнику

Заступник директора

Соціал.педагог

29.

Вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з фізичної культури та основ здоров’я.

Квітень

Наказ по школі

Адміністрація школи

30.

Попереджувальний контроль. Стан проведення підсумкового повторення.

Квітень

Оперативна нарада

Адміністра-ція школи

31.

Перевірка класних журналів:система повторення.

Квітень методична оперативка\ довідка,

Адміністра-ція школи

32.

Виконання навчальних програм за 2016\17 н.р.(своєчасність виконання лабораторних, контрольних, практичних робіт).

Квітень-травень

Наказ по школі

Адміністрація школи

33.

Перевірка техніки читання учнів 1-4 класів.

До 15.05

Наказ по школі

Адміністрація школи

34.

Проведення директорських контрольних робіт з української мови, математики, іноземної мови, історії, хімії, фізики, біології, географії.

До 20.05

Наказ по школі

Адміністрація школи

35.

Хід підготовки до державної підсумкової атестації учнів 4,9 та 11 класів.

Травень

Оперативна нарада

Адміністрація школи

36.

Перевірка класних журналів(система роботи класних керівників і вчителів-предметників з класними журналами). Мета: виявлення основних недоліків у роботі з оформлення журналів.

Травень

Наказ по школі

Адміністра-ція школи

37.

Контроль за проведенням державної підсумкової атестації учнів 9 та 11 класів.

Травень-червень

Адміністрація школи

38.

Вивчення стану ведення особових справ учнів

Травень

Наказ по школі

Адміністра-ція школи

39.

Контроль за дотриманням техніки безпеки під час навчальних занять в школі, екскурсій, походів і т.п.

Постійно

Директор школи, класні керівники, вчителі

ІV. Робота з педкадрами

Відповідальні

Серпень

1. Укласти матеріали до 1 уроку.

2. Випустити методичний бюлетень про особливості нового навчального року.

3. Провести підготовку педради: ”Зміст і основні напрямки

діяльності педколективу на 2016\17 н.р.”

4. Анкетування педагогічного колективу та учнівського колективу.

5. Складання плану роботи школи над проблемою.

Заступник директора, бібліотекар

Заступник директора

Адміністрація школи

Заступник директора

Адміністрація школи

Вересень

1. Видати наказ “Про організацію науково- методичної роботи”

2. Провести засідання методичної ради: “Організація методичної роботи педколективу на 2016/2017 н. р.”

3. Провести засідання методичних об’єднань з питань аналізу попереднього досвіду роботи, завдань на наступний рік, планування роботи відповідно до вимог навчальних програм, нових підручників і навчальних посібників.

4. Систематизувати тематичні папки (протягом року).

5. Випустити методичний бюлетень : “Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін

у 2016\17 н.р.”

6. Виготовити стенд: “Атестаційний куточок”.

7. Іструктивно-методична нарада з учителями, досвід яких вивчається.

Директор школи

Голова МР

Керівники МО

Заступник директора

Заступник директора

Заступник директора

Заступник директора

Жовтень

1. Організація індивідуальної роботи з обдарованими учнями (поповнення “Банку даних про обдарованих дітей”, консультації до олімпіад).

2. Організація взаємовідвідування уроків.

3. Провести інструктивну нараду з учителями – потенційними учасниками конкурсу “Учитель року”

4..Провести постійно діючий семінар. Педагогічний консиліум «Інноваційні технології та результативність їх впровадження.»

5.Систематизувати педагогічну картотеку (протягом року) .

6.Випустити МБ.

7.Проведення шкільних предметних олімпіад

Заступник директора, соціальний педагог

Заступник директора

Заступник директора

Заступник директора

Заступник директора

Заступник директора

Керівники МО

Листопад

1. Забезпечити участь учнів у проведенні районних предметних олімпіад та конкурсах.

2. Випустити МБ.

3. Провести психолого-педагогічний семінар:«Організація навчання дітей з особливими освітніми потребами»

4. педагогічні читання: «Система родинного виховання в педагогічній спадщині А.С. Макаренка»

5. Відвідування уроків, позакласних заходів.

Адміністрація школи

Заступник директора

Практичний психолог

Заступник директора

Адміністрація школи

Грудень

1.Забезпечити участь учнів у проведенні районних предметних олімпіад та конкурсах.

2.Засідання методичної ради.

3.Провести проблемний семінар:Дискусія «Результативність навчання в профільних класах»

4.Випустити МБ.

3.Забезпечити участь педагогів у Всеукраїнських конкурсах “Учитель року” та «Класний керівник року».

4.Провести засідання методоб’єднань з питань аналізу успішності, якості знань, рівня сформованості умінь і навичок; виявлення прогалин у роботі за І семестр, аналіз матеріалів внутрішкільного контролю.

5.Постійно-діючий семінар: Практикум «Використання відеофільмів на уроках.»

Адміністрація школи

Голова МР

Заступник директора

Заступник директора

Заступник директора

Адміністрація школи

Керівники МО

Заступник директора

Січень

1. Провести методичну оперативку.

2. Випустити МБ.

3. Провести педагогічні читання: « З досвіду роботи».

4. Створення банку даних педагогічних ідей

5. Нарада при заступнику директора школи

Заступник директора

Заступник директора

Заступник директора

Лютий

1. Провести постійно діючий семінар. Теоретичний семінар «Комп’ютерні ігри як один із засобів розвитку креативного мислення на уроках».

2. Провести індивідуальні бесіди з вчителями, які атестуються.

3. Засідання методичної ради.

4. Випустити МБ.

5. Провести психолого-педагогічний семінар:«Соціально-психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами»;

Заступник директора

Заступник директора

Голова МР

Заступник директора

Заступник директора

Практичний психолог

Березень

1. Підготовка матеріалів на засідання атестаційної комісії. Інформування педколективу про наслідки засідань комісії та підсумки атестації.

2. Провести діагностування з метою підготовки річного плану роботи на наступний рік, узагальнення одержаної інформації.

3. Засідання МО вчителів початкових класів щодо набору дітей до школи, ранньої діагностики.

4. Провести педагогічні читання: «Костянтин Ушинський – учитель усіх учителів»

5. Випустити МБ.

6. Провести психолого-педагогічний семінар.«Корекційно-розвивальна робота з дітьми із затримкою психічного розвитку»

Адміністрація школи

Заступники директора

Керівник МО

Заступник директора

Заступник директора

Практичний психолог

Заступник директора

Квітень

1. Інструктивно-методична оперативка по вивченню “Інструкції про державну підсумкову атестацію”.

2. Спільне засідання методоб’єднань про підсумки роботи над методичною темою та роботи з обдарованими учнями (олімпіади, МАН, конкурси).

3. Випустити МБ.

4. Методична рада: 1). Про підготовку до державної підсумкової атестації. 2). Про результати діагностування вчителів. 3). Аналіз навчально-виховної роботи школи за 2016\17 н.р. 4). Пропозиції до річного плану роботи школи на 2017/2018 н. р.

5. Провести психолого-педагогічний семінар.

6. Практикум «Власний інтернет-ресурс як засіб самоосвіти вчителя».

Заступник директора

Керівники МО

Заступник директора

Голова МР

Практичний психолог

Травень

1. Випустити МБ «Про закінчення навчального року».

2. Звіти керівників МО. Створення тимчасової творчої групи для аналізу діяльності шкільних МО і розробки плану вирішення педагогічних проблем школи на наступний рік.

3. Провести індивідуальні бесіди з молодими вчителями по виконанню державних програм та анкетування молодих вчителів.

4. Організація роботи з питань підготовки шкільного методичного кабінету, навчальних кабінетів до нового навчального року.

Заступник директора

Голова МР

Адміністрація школи

Заступник директора

Інформація Зеленьківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. за 2014-2015 навчальний рік

Рік заснування: 1979 р. Потужність закладу: 420 учнів.

Директор закладу : Генералова Людмила Петрівна, освіта - вища, фах – вчитель початкових класів, кваліфікаційна категорія – вища, «старший вчитель», очолює заклад з 1996 року.

Контингент учнів: 179 учнів, з них 1-4 класах – 58 учнів, у 5-9 класах – 97 учнів, у 10-11 класах – 24 учнів. Випускників 9 класів - 20 учнів.

Випускників 11 класів – 12 учнів, з них: претенденти на нагородження золотою медаллю – 1 учень, срібною --- учні. Похвальними листами нагороджено 12 учнів 2-11 класів. Грамотами за особливі досягнення у вивченні предметів нагороджено 1 учень 11 класу.

Педагогічний колектив: 26 педагогів, з них 22 мають повну вищу освіту, ----- базову вищу, 4 середню спеціальну освіту. Вищу кваліфікаційну категорію мають 9 чол., І категорію –10 чол., ІІ категорію – 3 чол., категорію „спеціаліст” – 4 чол. Нагороджені знаком «Відмінник освіти» – 2 . Присвоєно педагогічне звання «Учитель-методист» --- чол., «Старший учитель» 5 чол. Молоді спеціалісти (до 3 років педстажу) ------. Вакансії ----- чол.

Творчий потенціал: педагогічний колектив працює над проблемою «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес та проблема виховання школярів в умовах

Реалізація дослідно-експериментальної роботи: всеукраїнський рівень 2 , регіональний рівень ----- .

Використовуються освітянські ресурси (назвати які саме).: http://mon.gov.ua, http://kyiv-oblosvita.gov.ua, http://www.kristti.com.ua, http:// miroraj.gov.ua/, http://myronivskyi-rvo.edukit.kiev.ua/, http://pedpresa.ua/, http://iitzo.gov.ua, http://www.pedrada.com.ua, http://www.kids-center.com.ua, http://www.testportal.org.ua/, http://man.gov.ua/, http://www.onlandia.org.ua, http://teacher.at.ua/, http://www.bibliomist.org/ua/ тощо.

Мова навчання: українська.

Організовано індивідуальну форму навчання: 1 учень,

Вивчаються іноземні мови: 1 (англійська мова)

Організовано допрофільне навчання: 8 клас – 28 учнів (технологічний профіль), 9 клас – 20 учнів (технологічний профіль).

Організовано профільне навчання: 10 клас - 12 учнів (технологічний профіль), 11 клас – 12 учнів (технологічний профіль).

Забезпечення харчуванням: гарячим безкоштовним харчуванням забезпечено _17 % -30 учнів початкових класів.

За рахунок батьківської плати харчуються 95 учнів 1-11 класів. Харчуванням охоплено 85 % учнів школи.

Забезпечення соціально-психологічного супроводу учасників навчально-виховного процесу: практичний психолог – 1, соціальний педагог – 1.

Гурткова робота: 10 гуртків та 3 спортивні секцій. У початковій школі: «Пізнайко» (1 клас), «Жива казка» (4 клас), «Всезнайко» (3 клас) «Барвінок» (2 клас); в середній і старшій школі: «Умілі руки»(5-7 класи) «Драматичний» (9-11), «Фізичний» (10-11), «Юний біолог» (керівник - Комар В.О.), «Слово про слово» (керівник – Тимченко Г.П.), «Краєзнавчий» (керівник – Кобзар С.О.), «Юні пожежні інспектори» (7-9), секції «Шашки і шахмати», з волейболу, з футболу (5-11).

У Школі мистецтв навчається:5 учнів (образотворче мистецтво, музика, вокал, танці).

Підвіз учнів та вчителів: 123 учня та 6 учителів з 2-х сіл (с. Липовець, с. Зеленьки). Підвіз здійснюється - шкільним автобусом.

Учнівське самоврядування (назва, напрямки роботи): Учнівський ко¬мітет в школі функціонує відповідно до Статуту, затвердженого на учнівській та вчительській конференції (Протокол № 1 від 05.09.14р. ). Структура учнівського самоврядування включає в себе учнівський комітет «Учком», якому підпорядковано:

Комісія з питань загальної та позашкільної освіти; Комісія з питань захисту прав дітей та допомоги у проблемних ситуаціях; Комісія з питань культури та дозвілля; Комісія з питань спорту та здорового способу життя; Редколегія; Агітбригада «Юні пожежні інспектори».

Досягнення учнів: в ІІ (районному), ІІІ (обласному), ІV (всеукраїнському) етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін всього посіли 9 призових місць:

1 – І місць, 2 – ІІ місць, 6 – ІІІ місць.

На І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів МАН подали 1 роботу, отримали 1 призове місце: (І місце районного етапу, ІІІ місце обласного етапу, Блищик Наталія Вікторівна назва секції - теології, релігієзнавства та історії релігії, керівник – Заїменко А.О.).

Учні школи взяли участь у районних, обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах (вказати результативність, назвати прізвища учнів та учителів, які їх підготували):

• Блищик Наталія, учениця 10 класу – І місце на І (районному) та ІІІ місце на ІІ (обласному) етапах конкурсу-захисту наукових робіт в МАН (Заїменко А.О.);

• Ковальська Наталія, учениця 11 класу – ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі знавців рідної мови конкурсі імені Петра Яцика (Шевченко Л.В.) та ІІ місце в районному етапі учнівських олімпіад з англійської мови (Пилипенко Н.В.);

• Прохоренко Яна, учениця 7 класу – ІІІ місце в районному етапі в мовно-літературному конкурсі імені Т.Г.Шевченка (керівник – Тимченко Г.П.);

• Блищик Наталія, учениця 10 класу – ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі знавців рідної мови конкурсі імені Петра Яцика (керівник – Тимченко Г.П.);

• Купрієнко Віталій, учень 11 класу – І місце в районному етапі та ІІ місце в обласному етапі учнівських олімпіад з хімії (керівник Глухова Г.Г.) та ІІІ місце в районному етапі учнівської олімпіади з біології (керівник Комар В.О.);

• Прохоренко Яна, учениця 7 класу – ІІІ місце в районному етапі учнівських олімпіад з хімії (керівник Глухова Г.Г.);

• Мороз Наталія, учениця 9 класу – ІІІ місце в районному етапі учнівських олімпіад з української мови (керівник Шевченко Л.В.);

• Блищик Наталія, учениця 10 класу І місце районного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченому Шевченківським дням, під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» у номінації «Декоративно-прикладне мистецтво» (керівник Смоляр Я.В.);

• Блищик Наталія, учениця 10 класу – учасниця І етапу літературного конкурсу «Розкрилля душі», присвяченого 85-річчю від дня народження Ліни Костенко (керівник Тимченко Г.П.);

• Шустовіцький Артур, учень 11 класу участь в ХІV Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, присвяченому Шевченківським дням, під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» у номінації «Образотворче мистецтво» (керівник Генералова Л.П.),

• Ковальська Наталія, учениця 11 класу участь в ХІV Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, присвяченому Шевченківським дням, під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!» у номінації «Література», («Тарас Шевченко і Майдан української свободи», (керівник – Шевченко Л.В.);

• учні 2, 4 класів – нагороджені грамотами за участь та креативний підхід до виготовлення виробу у Всеукраїнському конкурсі «Оберіг захисника України» (керівники Оксентіюк Л.О., Чучмій Л.Л.);

• Шустовіцький Віталій, учень 6 класу – І місце у номінації «Найкращий малюнок» І етапу «Всеукраїнського дитячого літературного конкурсу на протипожежну та техногенну тематику» (керівник – Генералова Л.П.);

• Мигитко Аліна, учениця 5 класу – ІІІ місце в Міжнародній природознавчій грі «Геліантус» - 2014(керівники Лузан Т.І., Комар В.О.);

• Теглівець Аннна, учениця 5 класу – ІІІ місце в Міжнародній природознавчій грі «Геліантус» - 2014(керівники Лузан Т.І., Комар В.О.);

• Прохоренко Яна, учениця 7 класу – абсолютний переможець в Міжнародній природознавчій грі «Геліантус» - 2014 (керівники Лузан Т.І., Комар В.О.);

• Олефіренко Світлана, учениця 7 класу – ІІ місце в Міжнародній природознавчій грі «Геліантус» - 2014 (керівники Лузан Т.І., Комар В.О.);

• Герман Вікторія, учениця 8 класу – нагороджена грамотою з хімії в Міжнародній природознавчій грі «Геліантус» - 2014 (керівник – Глухова Г.Г.);

• Блищик Наталія, учениця 10 класу, - нагороджена грамотою з біології в Міжнародній природознавчій грі «Геліантус» - 2014 (керівник Комар В.О.);

• Олефіренко Світлана, учениця 7 класу – учасник районного конкурсу «Валентинка» (керівник Смоляр Я.В.);

• Учні 4 класу – Хараішвілі Олександра, Лисенко Аліна, Лисенко Юлія, Мороз Максим (Оксентіюк Л.О.); 5 класу Мигитка Аліна, Васильчук Марина, Тяглівець Анна, Коцар Анастасія (Шевченко Л.В.); 7 класу – Прохоренко Яна (Тимченко Г.П.), 9 класу – Кучера Яна, Журавльов Максим (Шевченко Л.В.), 10 класу Блищик Наталія, Личман Ольга (Тимченко Г.П.), 11 класу Лузан Діана, Ковальська Наталія (Шевченко Л.В.). – переможці Всеукраїнського мовно-літературного конкурсу «Соняшник»;

• Блищик Наталія, учениця 10 класу – переможець Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня 2014»;

• Блищик Наталія, учениця 10 класу – учасниця обласного конкурсу «Юні екскурсоводи» в номінації «Розробка тематичної екскурсії» (керівник Кобзар С.О.);

• Олефіренко Світлана, учениця 7 класу та Мокрогуз Анна, учениця 9 класу – участь в історико-літературному конкурсі «Історія мого роду» (керівник Кобзар С.О.);

• Команда учнів школи «Юні туристи» - ІІІ місце в конкурсі «Рятівник» та І місце в конкурсі таборування (керівник Шемеліна І.О.);

• Вихованці секції з футболу, команда хлопців 2001 р.н. – ІІ місце в районних змаганнях футболу серед юнаків (Шемеліна І.О.).

Досягнення учителів: розроблено --- авторських програм та 2 методичних рекомендацій.

10 учителів брали участь у районній виставці «Освіта Миронівщини».

--- учителів брали участь у конкурсі «Учитель року – 2015», де посіли ---- місце (вказати прізвище, ім'я, по батькові, номінацію, місце).

26 учителів мають сертифікат ІНТЕЛ.

Проатестовано 6 учителів, нагороджено грамотами, дипломами, подяками 4 учителів (вказати нагороди – 1-почесна грамота Київської обласної державної адміністрації, 2- грамота районного відділу освіти Миронівської РДА, 1- подяка районного відділу освіти Миронівської РДА).

Матеріально-технічне забезпечення: 16 навчальних кабінетів, 1 майстерня, 1 спортивна зала,1 спортивний майданчик.

Бібліотечний фонд – 9474 примірників художньої та 5731 примірників навчальної літератури.

1 комп’ютерний клас (працюючих ПК - 10), 1 нетбуків тощо.

Електронні засоби навчального призначення, що отримали відповідний гриф Міністерства освіти і науки України (ЕЗНП):

підручники, таблиці, плакати, довідники, наочність: ППЗ- 3, електронні словники – 6. (освітній портал www.znanius.com ).

Електронний депозитарій - зареєстровані.

Наявність та дієвість веб-сайту ЗНЗ: підбір матеріалу, інформативність, регулярність оновлення інформації, зрозумілість і чіткість інформації, грамотність, наявність фото- і відео- матеріалів, кількість відвідувань та завантажень: Web: http://zelenky school.edukit.kiev.ua. Робота сайту відповідає вимогам.

Директор закладу Генералова Л.П.

Кiлькiсть переглядiв: 333

Коментарi

 • refdeGaW

  2018-02-21 02:58:12

  Мне нравится Ваша идея. Предлагаю вынести на общее обсуждение. --- Очень ценная фраза fifa 15 cracks only v2 by 3dm, fifa 15 cracks 3dm v5 торрент а также [url=http://15fifa.ru/]сайт ea sports[/url] скачать фифа 15 на пк на русском...

 • charnoroG

  2018-01-29 21:13:20

  Все в свое время. --- Рекомендую Вам посетить сайт, с огромным количеством информации по интересующей Вас теме. игры футбол fifa 15 скачать, fifa 15 cracks origin или [url=http://15fifa.ru/skachat-kljuchi-fifa-15/33-skachat-fifa-15-crack-kryak-tabletka-klyuch-besplatno.html]скачать таблетку fifa 15 pc[/url] скачать fifa 15 rus pc...